Restaurants in Utah

Afghana! - Help

Salt Lake City

 • Kabul House Restaurant
  260 South Main Street Salt Lake City, Utah 84101
  (801) 355-3653
 • Baba Afghan Restaurant
  55 E. 400 South
  Salt Lake City
  84111
  (801) 596-0786